inno.N

R&D 현황

멈추지 않는 혁신, 적극적 연구개발로 도전과 성취의 역사를 새로 씁니다.

R&D 현황

지속적 연구개발을 통한 파이프라인 확대로 질병으로부터 자유로운 인류의 내일에 한발 더 다가서겠습니다.

Pipeline Research Process

 1. STEP 01

  후보물질발굴

  경쟁력 있는 기술/물질 확보

 2. STEP 02

  비임상

  세포/동물시험 기반의 효력 및
  독성 영향 평가

 3. STEP 03

  임상단계

  인체 투여 용량 설정 및
  치료적 확증 시험

 4. STEP 04

  NDA

  품목허가

신약

Updated 2023.12

 • 과제명
 • 적응증
 • Discovery
 • 비임상
 • PI
 • PII
 • PIII
 • NDA
 • 케이캡정
 • 위식도역류질환
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 아킨지오
  주사
 • 항구토
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • FM-101
 • 간질환, 안질환
 • check
 • check
 • check
 • check
 •  
 •  
 • IN-115314
 • 자가면역질환, 피부염
 • check
 • check
 • check
 •  
 •  
 •  
 • IN-119873
 • 항암
 • check
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 22ND01
 • 자가면역질환
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 22ND02
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 22ND06
 • 당뇨
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23ND01
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23ND02
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23ND03
 • 고지혈
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 23ND04
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

바이오의약품

Updated 2023.12

 • 과제명
 • 적응증
 • Discovery
 • 비임상
 • PI
 • PII
 • PIII
 • NDA
 • IN-B00008
 • 골다공증
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 •  
 • IN-B00004
 • 항암
 • check
 • check
 • check
 •  
 •  
 •  
 • IN-B00001
 • Vaccine
 • check
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 • IN-B00002
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • IN-B00003
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • IN-B00005
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • IN-B00007
 • 항암
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

개량신약

Updated 2023.12

 • 과제명
 • 적응증
 • Discovery
 • 비임상
 • PI
 • PII
 • PIII
 • NDA
 • 케이캡구강붕해정
 • 위식도역류질환
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 엑스원에이정
 • 고지혈/고혈압
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 다파엔듀오서방정
 • 당뇨
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 크레메진속붕정
 • 요독증
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 다파엔시타정
 • 당뇨
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 엑스원알정
 • 고지혈/고혈압
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 오마프플러스원/페리주
 • Nutrition
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 리나엔듀오서방정
 • 당뇨
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • 다파엔젠타정
 • 당뇨
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 • IN-M00005
 • 고혈압
 • check
 • check
 • check
 • check
 • check
 •  
 • IN-M00001
 • 위식도역류질환
 • check
 • check
 • check
 •  
 •  
 •  
 • IN-M00004
 • Nutrition
 • check
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 • IN-M00006
 • Nutrition
 • check
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
TOP